1. Sestrojte trojúhelník ABC, jestliže znáte délku jeho strany (|BC|=10cm), velikost vnitřního úhlu (|\angle ABC|=20\deg) a poloměr kružnice trojúhelníku opsané (r=6cm).
  1. V rovině je daná množina M devadesáti bodů, ze kterých žádné tři neleží na jedné přímce. Každý bod je spojen úsečkou právě s deseti dalšími body. Dokažte, že pro libovolný bod A \in M je možné vybrat tři body P,Q,R \in M tak, že ve čtveřici A, P, Q, R je každý bod spojen úsečkou aspoň se dvěma dalšími body čtveřice.
  1. Může přirozeněčíselná mocnina dvojky (tj. číslo 2^{k} pro k přirozené) mít ve svém dekadickém zápisu (tj. zápisu v desítkové soustavě) stejný počet jedniček, dvojek, trojek, ..., devítek?
  1. Dokažte, že kdykoli n je přirozené číslo, platí
1^{3}+3^{3}+5^{3}+...+(2n-1)^{3}=n^{2}(2n^{2}-1).
  1. V oboru celých čísel řešte rovnici x^{2}+y^{2}=xy+2x.
  1. Máme dáno šest barev. Každou stěnu krychle obarvíme jinou z těchto šesti barev. Kolik různých navzájem nerozlišitelných obarvení krychle existuje?
  1. Dokažte, že libovolný trojúhelník je svými těžnicemi dělen na šest částí se stejným obsahem.
  1. Určete součet druhých mocnin vzdáleností vrcholů jednotkového čtverce od libovolné přímky procházející jeho středem.
  1. Obdélník o rozměrech 1cm a 5cm rozdělte na devět dílů tak, aby se z nich dal sestavit čtverec.

10. Kolik nejvíc přirozených čísel menších než 170 můžeme vzít, aby jejich součin nebyl dělitelný 72?

Výsledky