Přihláška do 39. ročníku Pikomatu


Třída (6.A, prima, ...)Souhlas se zpracovnáním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování osobních údajů pro potřeby korespondenčního semináře Pikomat MFF UK Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále jen Pikomat a MFF UK).

Tento souhlas uděluji pro všechny výše uvedené osobní údaje, a to po dobu účasti v semináři a 10 let poté, a dále souhlasím s uchováváním potřebných dat pro archivní účely i po této lhůtě (vystavené výsledkové listiny aj.). MFF UK tyto údaje zpracovává za účelem evidence řešitelů a účastníků Pikomatu, k zajištění celoročního fungování semináře, analýze účinnosti jednotlivých propagačních akcí MFF UK a zpravodajským účelům.

Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu pikomat-gdpr@mff.cuni.cz. Stejně tak může být požadováno vymazání i z archivních údajů Pikomatu, pokud to bude technicky možné. Beru na vědomí, že údaje z tištěných publikací není možné zpětně odstranit.

Dále máte právo:

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.