1. Sestrojte trojúhelník, jestliže znáte délku dvou jeho stran (a=5cm, b=7cm) a poloměr kružnice jemu opsané (r=6cm).
  1. Dokažte, že je možné najít 1000 po sobě jdoucích přirozených čísel, která jsou všechna složená.
  1. Existuje trojúhelník, jehož dvě výšky jsou delší než 1m a jehož obsah je menší než 1cm^{2}?
  1. Mezi devíti míčky je jeden těžší než ostatní. Nalezněte jej co nejmenším počtem vážení na miskových vahách (se dvěma miskami) bez závaží. Dokažte, že menší počet vážení nestačí.
  1. Lze do krychle o hraně 1m umístit tvrdý drát o délce 2m, který lze ohnout tak, že bude tvořit kruhový oblouk o poloměru minimálně 1,4m, jinak se zlomí? Pokud ano, jak? Pokud ne, proč?
  1. Na přímce jsou dány body A, B, C tak, že B je střed úsečky AC. Bodem K, který neleží na přímce AC, veďte rovnoběžku s přímkou AC. Ke konstrukci můžete použít jen rovné pravítko a tužku (nelze používat kružítko ani pravítko s pravým úhlem).
  1. Mějme posloupnost přirozených čísel, jejíž první člen je 2002 a každý další člen je součtem druhých mocnin číslic předchozího členu. Určete 2002. člen této posloupnosti. Odpověď podrobně zdůvodněte.
  1. Najděte co nejjednodušší vyjádření členů posloupnosti 1^{2}, 2^{2}-1^{2}, 3^{2}-2^{2}+1^{2}, 4^{2}-3^{2}+2^{2}-1^{2}, 5^{2}-4^{2}+3^{2}-2^{2}+1^{2}, ... a platnost vzorce dokažte („přesvědčte nepřítele“).