Nový účastnický účet


Souhlas se zpracovnáním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování osobních údajů pro potřeby korespondenčního semináře Pikomat MFF UK Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále jen Pikomat a MFF UK).

Tento souhlas uděluji pro všechny výše uvedené osobní údaje. Beru na vědomí, že tyto údaje mohu kdykoliv smazat či přepsat, a to opět v sekci "účastnický účet", ale že taková akce není žádaná, pokud se plánuji zúčastnit někeré akce Pikomatu MFF UK.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely jednotlivých akcí Pikomatu MFF UK. Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty. Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle.

Dále máte právo:

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.