Studium genetiky

Účastníci tábora byli všichni studenty genetického inženýrství na Biologické univerzitě v Příchovicích. Každý měl svůj index (v barvě podle studijní skupiny -- družstva, stejné barvy bylo i slavnostní tričko), do kterého si zapisoval zkoušky a zápočty.

Kredity a tituly

Za složení zkoušek a zápočtů, ale hlavně za vědecký výzkum, získávali studenti ve svých skupinách kredity. Za složení každé zkoušky byly 2 kredity, za složení zápočtu celým družstvem podle obtížnosti 10 až 40 kreditů, za vědecký výzkum řádově desítky kreditů.

Podle počtu nasbíraných kreditů studijní skupinou byly členům skupiny udíleny tyto tituly:

1 bakalářský 250 Bc.
2 magisterský 320 Mgr.
3 doktorský 400 RNDr.
4 doktor genetiky 450 GBDr.
5 doktor inženýr genetiky 550 GBDr. Ing.
6 vědecký 700 Doc. GBDr. Ing.
7 vědecký 900 Prof. GBDr. Ing.
8 vědecký 1200 Ac. Prof. GBDr. Ing.

Zápočty

Zápočty byly povětšinou krátké úkoly pro celé družstvo. Na začátku (po přijetí ke studiu) si je studenti zapsali do indexů. Každé družstvo muselo do konce tábora dosáhnout alespoň 150 kreditů za zápočty. Jak bude skládání toho kterého zápočtu probíhat, se dověděli až po zápise, před zápisem se tedy mohli orientovat jen podle názvu a počtu kreditů. Každý den proběhl jeden zápočet (pro každý tým). Zápočty probíhaly těsně po odpoledním klidu. Zkoušející ke každému zápočtu byl vylosován. Zapsat bylo možno následující předměty:

BAR61 Vliv hmatu na zrak 30 kreditů
(roztřídění předmětů poslepu podle barev)
BAS21 Názvosloví 30 kreditů
(naučení se básně Zbůhdarmí)
HAI50 Logický vývoj bílkovin 30 kreditů
(vyřešení Hanojských věží umístěných daleko od sebe na čas)
HOD91 Identifikace buněčného jádra 10 kreditů
(hod na cíl na přesnost)
JVS17 Jehla v kupce sena aneb strategie hledání 10 kreditů
(hledání jehly v kupce sena)
KIM07 Paměťový efekt uhlíku 30 kreditů
(zapamatování si množství předmětů v krátkém čase)
KOR28 Nasalsensodika 20 kreditů
(poznávání koření podle vůně)
KRE11 Interakce barev 20 kreditů
(kreslení společného obrázku nohama)
MCP24 Rotace a spiny 40 kreditů
(roztočení míče na prstu)
OBR33 Kopírovací sentence 20 kreditů
(překreslení obrázku podle slovních pokynů)
PAR66 Biologické vtěsnávání 10 kreditů
(vměstnání celé studijní skupiny na malou plochu)
PNG05 Rovnovážné ústrojí 10 kreditů
(nesení malého míčku na lžíci na čas)
PRO30 Bílkovinné provazce 20 kreditů
(projití tratě poslepu podle vodícího lana na čas)
RAD89 Uspořádanost kodonů 20 kreditů
(seřazení se bez mluvení abecedně podle křestního jména dědečka a podle znamení zvěrokruhu)
SLO32 Dědičnost a změny 20 kreditů
(přetvoření jednoho slova na jiné postupným měněním písmen)
SUH45 Vlastnosti benzenu 20 kreditů
(vytvoření pravidelného šestiúhelníku z provazu poslepu)
ZPV75 Akustika v biologii 20 kreditů
(složení a zazpívání písně na biologické téma)

Vědecký výzkum

Nejdůležitější částí studia byl výzkum DNA. Každý student dostal po přijímacích zkouškách pruh papíru se záznamem své DNA. Na ní bylo možno provádět experimenty.

DNA je posloupnost 216 písmen-bází. Báze jsou čtyř druhů: adenin, cytosin, guanin, tymin (označujeme je písmeny A, C, G a T).

Celá DNA je rozdělena na trojice bází -- tzv. triplety. První tři báze tvoří první triplet, další tři druhý triplet, atd. Rozeznáváme tři druhy tripletů:

  • startovní
  • výkonný
  • koncový

Ve výkonném tripletu jsou všechny tři báze různé; ve startovních a koncových tripletech se vždy některá báze opakuje (např. triplet "AGC" je výkonný; naproti tomu triplet "TTG" je startovní nebo koncový).

První triplet DNA byl vždy startovní, druhý výkonný, třetí koncový. Čtvrtý byl opět startovní, pátý výkonný, šestý koncový, sedmý startovní, atd. Posloupnost "startovní triplet, výkonný triplet, koncový triplet" nazýváme gen. Celá DNA tedy obsahovala 24 genů.

Vlastnosti každého člověka jsou určeny právě geny, konkrétně tím, jak který gen vypadá (z jakých bází se skládá).

Pro rozhodnutí o tom, jak změna konkrétního genu člověka ovlivní, nebyly startovní a koncové triplety nijak důležité (samozřejmě se objevily pokusy změnit startovní nebo koncový gen na výkonný -- tyto pokusy však nebyly úspěšné). Důležitý byl pouze výkonný triplet.

Výkonný triplet, jak už bylo řečeno, obsahuje tři různé báze. Na pořadí bází v tripletu nijak nezáleží. Všechny výkonné triplety všech studentů byly stejné (až na pořadí bází) -- čehož si většina účastníků bohužel vůbec nevšimla.

Protože báze jsou celkem 4, obsahuje výkonný triplet právě tři báze ze čtyř možných. Tedy vždy jedna báze není ve výkonném tripletu zastoupena (např. v tripletu "AGC" není zastoupena báze T). Protože na pořadí bází v tripletu nezáleží, můžeme výkonný triplet jednoznačně nazývat podle chybějící báze (např. triplet "AGC" pojmenujeme T-triplet; triplet "GCT" nazveme A-triplet).

Geny tvoří čtveřice. Geny v každé čtveřici dělají totéž (a obsahují stejné báze ve svém výkonném tripletu), některé však pro odpoledne, jiné pro večer; některé pro levou část těla, jiné pro pravou; apod.

Čtveřice jsou uskládány následujícím způsobem: celou DNA dvakrát přehneme a vzniklý kvádr "nakrájíme na plátky" -- viz obrázek (šipky si zatím nebudeme všímat).

Horní vrstva kvádru znamená "odpoledne", spodní vrstva "večer". Přední vrstva něco jako "levá", zadní něco jako "pravá" (záleží na každém konkrétním případě -- viz dále).

Každá čtveřice genů (jeden "plátek") ovlivňuje nějakou část těla nebo funkci těla:

  • zrak
  • řeč
  • orientace
  • nehty
  • nohy
  • ruce

(viz čísla v obrázku).

Tedy: změníme-li triplet označený na obrázku šipkou, jedná se o večer (spodní vrstva), levou stranu (přední vrstva) a nohy (pátá čtveřice). Půjde tedy o večerní změnu levé nohy.

Co konkrétně se stane, pokud některý výkonný triplet změníme, závisí na typu (pojmenování) tohoto tripletu a liší se to podle konkrétní čtveřice genů. Přesně to určuje následující tabulka:

1. zrak A slepota (nezáleží na pravá/levá)
C základní stav
G absolutní vidění (levá: částečné, pravá: částečné)
T telekineze (levá: k sobě, pravá: od sebe)

2. řeč A základní stav
C němota (nezáleží na pravá/levá)
G řečové problémy (levá: záměna ano/ne, pravá: přehnaná slušnost)
T krollovost -- používání jen 4 slov (levá: podst. jm., pravá: slovesa)

3. orientace A psaní druhou rukou (nezáleží na pravá/levá)
C ztráta podmíněného reflexu (nezáleží na pravá/levá)
G základní stav
T změna pohlaví (nezáleží na levá/pravá)

4. nehty A základní stav
C červené (levá: levá ruka, pravá: pravá ruka)
G zelené (levá: levá ruka, pravá: pravá ruka)
T modré (levá: levá ruka, pravá: pravá ruka)

5. nohy A velká rychlost (levá: uzavřené prostory, pravá: otevřená prostranství)
C chromá noha (levá: levá noha, pravá: pravá noha)
G srostlá kolena (levá: levé k pravému, pravá: pravé k levému)
T základní stav

6. ruce A necitlivé prsty (levá: levá ruka, pravá: pravá ruka)
C chromá ruka (levá: levá ruka, pravá: pravá ruka)
G základní stav
T loket přirostlý k tělu (levá: levý loket, pravá: pravý loket)

Provádění změn DNA

Změny DNA bylo možné provádět jen s použitím surovin. Každá báze má přiřazenu surovinu. Pro provedení změny jedné báze bylo nutné použít surovinu odpovídající původní a surovinu odpovídající nové bázi. "Cena" jedné změny (počet surovin nutných ke změně) postupně rostla.

A barel bromhexinu
C pytel deoxyribózy
G láhev herezinu
T bedna uhlíku

Suroviny byly rozdávány za hry (podle náročnosti hry a dosažených výsledků), za aktivitu na přednášce (přednášející rozděluje suroviny, které dostal přiděleny podle počtu posluchačů), za úlohy na noc (hodně surovin), za aktivitu při fyzické rozcvičce (uděluje cvičící), za výsledky v mentální rozcvičce (uděluje cvičící všem, kteří přelezli určitou bodovou hranici). Suroviny jsou individuální (tj. dostane je ten, kdo je získal) i družstevní (tj. dostane je družstvo jako celek). Záleží na každém, co se získanými surovinami udělá.

Změnit lze libovolnou bázi v DNA, ale jen pokud s tím dotyčný souhlasí (musí dát písemný souhlas). Každá změna nicméně nemusí být úspěšná (např. změna startovního tripletu na výkonný nebo výkonného na startovní určitě neprojde).

Za každou nově provedenou změnu (kterou ještě nikdo předtím neprovedl) bylo družstvo ohodnoceno kredity (je jedno, jestli přinesla pozitivní nebo negativní efekt).

Ke konci tábora se špionovi z Berlínské univerzity podařilo zjistit tajemství o novém revolučním objevu tzv. superDNA. SuperDNA vznikne tak, že z normální DNA vezmu z každého tripletu tu bázi, která se v něm opakuje (a protože ve výkonném tripletu se žádná báze neopakuje, neberu nic). Takto zapsaná písmena tvoří superDNA. SuperDNA je u jedinců stejné genetické příslušnosti (europidní, mongoloidní atd.) stejná, u různých genetických příslušností různá.

Objev profesora Piedestala

Na univerzitě kdysi působil významný profesor slovinského původu Stojan Piedestal, který pracoval na průzkumu lidské DNA. Dosáhl ohromných úspěchů, ale pak zemřel a v jeho poznámkách se nikdo nevyznal. Cílem bylo vyznat se v nich.

Na nástěnce už od začátku visela kopie části poznámek prof. Piedestala:

SSLEGCYNDGOSDVHTVWCQPFOHKCHNTLPIMLCZWHOV
GCYVUHLMLDLNFPMMRMFXHDMLDYLWVPBKPYDNFGKP
CKHCBPBQTPCPAOHQSRVNZTPBVMEOJFHTFJZMREPD
QLVWYBCUQVRYBFPUITBISFQTFPVNVERYDMNRIOHQ
VFTTLQLDSVEMLWLNLFLWFCTOIUULKYKHVEFHFQRD
PFHICHQHWVGFHYFMNHKRNLMWBHDMSIKQCDLNMCDH
MYKHBBGPDAUNPTRIQLYHHCWFYLDHJGKHHBWVFOCC
YUQLNOPWFLTFIFUBLJMYGLTARNUPMVHGYHXWIIEL
FODSSIFBHTRBPLZNRNEYDVPXOLUSNBTBSRYJQZUH
HWVXRPHTOVIMHPOMYQPKJPTLYPOBWLCNDLMWIMVQ
JFLLOJWYASPUJWBYCQLRCHUFYOPJYYOZGNSJGEYN

Na konci tábora se studenti dověděli, že prof. Piedestal superDNA objevil už dávno, svůj objev však nepublikoval, protože si myslel, že to k ničemu není, možná tak na hraní. Poznámky prof. Piedestala jsou šifrované a jejich klíčem je právě superDNA. Když ji jako klíč použili, vyšla jim větší část poznámek jako nesmysl, část však byla smysluplná -- každá část poznámek je totiž šifrovaná jinou superDNA.

Družstva se tedy musela spojit, aby poznámky rozšifrovala. Vyšel popis cesty, kde mají hledat Piedestalův objev. Objevem byl <a href="hry/recept.html"

speciální recept na pudink, na určeném místě byly i potřebné suroviny. Kuchaři, kteří se osvědčili už při dni naruby, pudink uvařili a na poslední den jsme měli skutečnou pochoutku podle dosud utajovaného receptu slavného profesora.